14/09/2015 18:36

Novenna to Blessed Peter ToRot - Day 1

Singsing: Pita ToRot

Pre long Blessed Pita ToRot

Rit: 2 Stori 24:17-22

Het-tok: Ol Juda I givim baksait long God

Taim Jehoida idai pinis ol lida bilong Juda I grisim king Joas na em I bihainim tok bilong ol. Na king wantaim ol manmeri bilong Juda na Jerusalem I givim baksait long God, Bikpela bilong ol tumbuna bilong ol, na ol ino moa lotu long haus bilong Bikpela. Nogat. Ol I lotu long ol giaman god na long piksa bilong god-meri Asera. Ol I mekim bikpela rong long ai bilong God, olsem na God I belhat long ol. Na Bikpela I salim ol profet bai ol I givim strongpela tok long ol bilong mekim ol I kam bek long em. Tasol ol manmeri I bikhet moa na ol ino harim tok bilong ol profet. Orait na Spirit bilong God I kamap strong long Sekaraia pikinini man bilong pris Jehoiada na Sekaraia igo sanap antap long ples klia bai ol manmeri I lukim em na I tokim ol olsem, “God, Bikpela I tok yupela I sakim pinis ol lo bilong em, na bai yupela ino inap istap gut.
Bilong wanem yupela I mekim dispela kaim pasin? Yupela I bin givim baksait long God, olsem na em bai I givim baksait long yupela tu.” King Joas wantaim ol ofisa I no laikim dispela tok bilong Sekaraia na ol I pasim tok long kilim em idai. Orait na king I tok bai ol man I tromoim ston long Sekaraia na ol I pasim tok long kilim em idai long ples bung insait long banis I raunim hous bilong Bikpela. King I no tingim ol gutpela pasin, pris Jehoiada, papa bilong Sekaraia, I bin mekim long em. Nogat, em I kilim nating Sekaraia. Taim Sekaraia I laik dai em I tok olsem, “Bikpela I ken lukim dispela samting yupela I mekim na em I ken mekim save long yupela.”

Dispela em I tok bilong God.                                Yumi tenkim God.

Bekim: Long han bilong yu, Bikpela, mi putim spirit bilong mi.

Pre: God, yu ridimim mi;long han bilong ol birua bai pes bilong yu I givim lait long ai bilong mi bikos yu lukim mi I bagarap nay u marimari long mi.
Bekim

Pre: God, yu sevim mi long han bilong ol birua bai pes bilong yu I givim lait long ai bilong mi. Helpim mi long marimari bilong yu.
Bekim

Petition (Nau ol pipel I autim ol petition bilong ol).

Singsing

Namba wan hap rosary: Tuhat bilong Jisas ikamap osem blut.

Tingting igo pas: Jisas I pret long pen na long karim kruse. Em pret long dai olsem yumi save pretim dai. Long dispela pret em I pre long God I givim em strong long winim pret na dring dispela kap God igivim em. Taim ol Farisi na ol soldia I kamap, Jisas I redi long bihainim ol na lusim laip bilong em.

Singsing:

—————

Back