14/09/2015 19:55

Novenna to Blessed Peter ToRot - Day 9

Singsing: Pita ToRot.

Pre long Blessed Pita ToRot
Rit: Mt 10:17-22

Hettok: Ol kain hevi bai i kamap

Singsing: Yupela i lukaut long ol man. Ol bai i kotim yupela long kaunsil bilong ol, na ol bai i  wipim yupela insait long haus lotu bilong ol. Ol bai i ting long daunim mi na pulim yupela i go long ol gavamen na ol king. Olsem na yupela i ken autim Gutnius long ol dispela bikman, na long ol narapela haiden tu. Taim ol i bringim yupela i go long kot, yupela i noken prêt na ting, Mipela bai i mekim wanem kain tok? Nogat. Long dispel taim stret God bai soim yupela long tok yupela i mas autim. Long wanem i no yupela yet i autim tok. Nogat. Spirit bilong Papa bilong yupela, i autim tok long maus bilong yupela. Man bai i kotim brata bilong em na bai i tokim ol long kilim dispela brata i dai. Na bai ol papa i mekim wankain pasin long ol pikinini bilong ol. Na bai pikinini i birua long papamama bilong ol na tokim ol man long kilim ol i dai. Na olgeta man bai ol i bel nogut long yupela, long wanem nem bilong mi i stap long yupela. Tasol ol manmeri i stap inap long las de, God bai kisim bek ol.

Dispela em i tok bilong God.                                Yumi tenkim God.

Bekim: Bikpela, salim Spirit i kam, na mekim graun i kamap nupela gen.

Pre: Spirit bilong mi, liptimapin nem bilong Bikpela. God, Bikpela bilong mi, yu antap tru. Yu naispela tru, yu karamap long bilas. Lait i olsem klos bilong yu.
Bekim.

Pre: Bikpela yu wokim planti samting tru, i save long olgeta samting na i soim save bilong yu. Graun i pulap long ol kain gutpela samting bilong yu. Spirit bilong mi, liptimapim nem bilong Bikpela.
Bekim.

Pre bilong ol pipel (nau ol pipel i autim ol petition bilong ol.)

Singsing:

Namba 4 hap korona: Jisas i kisim Maria i go long heven.

Tingting i go pas: Jisas i kisim mama bilong em i go long heven wantaim bodi na sol bilong em. Dispela bodi i karim pikinini bilong God i no ken bagarap long graun. Maria i mama bilong yumi tu. Em i stap long heven na i ken bringim ol pre bilong yumi long pikinini bilong em.

—————

Back