14/09/2015 19:47

Novenna to Blessed Peter ToRot - Day 2

Singsing: Pita ToRot

Pre long Blessed Pita ToRot
Rit: 2 Mk 7:1-2, 9-14.

Hettok: Mama na sevenpela pikinini i dai

Narapela tai mol i kalabusim sevenpela brata wantaim mama bilong ol. Ol i paitim lo long rop na kanda, long wanem, king i strong long ol i mas kaikai pik. Wapela brata is tap olsem mausman bilong ol narapela na em i tok olsem, “King, yu laik askim mipela na painim aut wanem samting? Mipela i no inap surik. Maski yu laik kilim mipela i dai, mipela i no inap brukim lo bilong ol tumbuna. Nogat tru.”

Taim e mi laik dai, e mi tok stron olsem,  “Yu pikinini bilong Satan, yu sotim laip bilong mipela nau. Tasol God, em i King bilong dispel graun, em bai kirapim mipela na givim laip oltaim long mipela. Mipela i dai, long wanem, mipela ino laik brukim lo bilong em.”

Orait ol i mas mekim save long namba tri brata. Ol i askim em long kaikai pik na em yet i soim tang, na i holim redi han na lek bilong em, bai ol i ken katim. Em i no prêt liklik na em i ting pen em i samting nating. Namba tri brata i dai pinis, orait  namba foa i karim wankain pen. Taim em i laik dai, em i tokim king olsem, “Maski, i orait long yupela i kilim mi i dai. Tasol God bai kirapim mi gen na bai i givim laip long mi. Tasol yu king yu no inap kirap long nupela laip. Nogat tru.”

Dispela em i tok bilong God.                                Yumi tenkim God.

Bekim: God i mekim mi fri long olgeta prêt bilong Mi.

Pre: Long olgeta taim mi laik singsing amamas  long God. Maus bilong mi i givim ona long em. Sol bilong mi i amamas long Bikpela. Ol rabisman i harim na ol i singsing. Bekim.

Pre: Pre bilong ol pipel (nau ol pipel i autim ol tingting bilong ol.)

Singsing

Namba 2 hap korona: Ol i paitim Jisas nogut

Tingting go pas: Jisas i pilim pen long taim ol i paitim em. Ol i paitim em nating bikos em i no gat rong. Rong i stap long ol man ol i paitim em na long ol manmeri i mekim sin.

Planti taim yumi kisim pen long ol manmeri, tasol yumi mas tingim, yumi tu i gat rong long God bikos long sin bilong yumi.

Singsing.

—————

Back