14/09/2015 19:49

Novenna to Blessed Peter ToRot - Day 4

Singsing: Pita ToRot

Pre long Blessed  Pita ToRot
Rit: Rom 8: 31b-39.

Hettok: Sapos God i helpim yumi, orait, husait bai i birua long yumi?

God i no passim pikinini bilong em yet. Nogat. Em i salim em i kam bilong helpim yumi olgeta. Na bikos em i givim yumi pikinini bilong em yet, bai i givim yumi olgeta narapela samting tu. God i makim yumi bilong em yet, olsem na husait bai kotim yumi? Nogat. God yet i save kolim yumi stretpela man. Husait i tok bai yumi mas kisim pe nogut bilong sin? Nogat. Jisas Krais i dai, na i kirap bek tu. Na nau e mi stap long han sut bilong God, na i save askim God long helpim yumi. Krais i save laikim yumi moa yet, na i nogat  wanpela samting i passim dispela laik bilong e mi kamap long yumi wanwan. Sapos hevi i kamap long yumi, o sapos yumi karim pen, o sapos ol man i mekim nogut long yumi, o sapos yumi hanger, o sot long klos, o sapos samting nogut i laik bagarapim yumi, o sapos pait i kam long yumi, ating ol dispel kain samting bai i inap long passim laik bilong Krais? Nogat tru.

Tru, ol dispela kain samting i save kamap long yumi, olsem buk bilong God i tok: Mipela i stap manmeri bilong yu, olsem na long olgeta taim ol i save kilim mipela i dai. Ol i lukim mipela i olsem sipsip bilong kilim i dai tasol. Tasol Krais i bin givim bel bilong em long yumi. Dai o laip o ol ensel o ol strongpela spirit, o samting bilong antap o samting bilong daunbilo o ol narapela samting i stap nabaut, dispela olgeta samting i no inap long passim laik bilong God, em dispela laik em i givim yumi long Krais Jisas, Bikpela bilong yumi.

Dispela em i tok bilong God.                                Yumi tenkim God

Bekim: Bikpela i pulap long marimari, na oltaim em i redi long helpim yumi.

Pre: Bikpela, bel bilong mi i pulap long wari. Mi krai long yu nau. Bikpela, opim yau bilong yu, harim singaut bilong mi.
Bekim.

Pre: Mi wet, bai Bikpela i helpim mi, mi bilip tru long promis bilong em. Ol wasman i wet tulait i kamap, moa yet spirit bilong mi i wetim Bikpela.
Bekim.

Pre bilong ol pipel (nau ol pipel i autim ol petition bilong ol.)

Singsing:

Namba 4 hap bilong korona: Jisas i karim diwai kros.

Tingting i go pas: Jisas i karim dispela diwai kros, i hevi long ol sin bilong yumi. Klostu dispela hevi i winim Jisas. Tripela taim em i pundaun. Tasol em i sanap gen na i bihainim dispela rot. Bihain Simon bilong Sairini i helpim em long karim kruse. Yumi mas askim Jisas bai i helpim yumi long karim kruse bilong yumi.

Singsing:

—————

Back