14/09/2015 19:52

Novenna to Blessed Peter ToRot - Day 5

Singsing: Pita ToRot

Pre long Blessed Pita ToRot
Rit: Jems 1:2-5, 12.

Hettok: Ol traim i save strongim yumi.

Ol brata bilong mi, sapos ol kain traim i kamap long yupela, yupela ino ken ting olsem, em i samting bilong amamas tasol. Yupela i save, samting i kamap na i traim bilip bilong yupela, em i save kamapim pasin bilong sanap strong na karim hevi. Orait yupela i mas sanap strong na karim hevi, bai dispela pasin i ken kamap strong tru long yupela. Olsem na yupela i stap gut, na yupela bai no sot long wanpela pasin bilong God. Nogat. Pasin bilong yupela bai gutpela na stret olgeta. Man i save sanap strong na karim hevi long olgeta traim, em i ken amamas. Sapos em i  winim pinis olgeta traim, orait God bai givim em laip i stap gut oltaim, olsem prais bilong em. God i tok pinis long givim dispela prais long olgeta manmeri ol i save laikim em tru.

Dispela em i tok bilong God.                                Yumi tenkim God.

Bekim: Bikpela, sambai long mi long taim bilong hevi.

Pre: Ol manmeri i stap long haus bilong God na ol i larim God i gat olgeta strong i lukautim ol. Ol i save tok olsem long Bikpela: God yu ples hait bilong mi. Yu strongpela haus, mi bilip long yu tasol.
Bekim.

Pre: Bai ol i karim yu long han bilong ol, na wanpela ston i no inap long sutim lek bilong yu; bai yu wokabaut antap long ol snek i gat poisin, na bai yu krungutim ol laion na ol bikpela snek dragon.
Bekim.

Pre bilong ol pipel (nau ol pipel i autim ol petition bilong ol.)

Singsing:

Namba 5 hap korona: Jisas i dai long diwai kros.

Tingting i go pas: Jisas i dai, em i pinisim wok bilong em. Em i kam bilong bekim sin na bilong opim rot bilong heven long yumi. Jisas i tok, “I pinis nau.”

Yumi pilim dispela bikpela  amamas bilong Jisas long pinisim dispela bikpela wok bilong em. Long taim em i dai em i win.

Singsing:

—————

Back